เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ A3

บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด

บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 
โดยจะเปิดดำเนินการได้ภายใน 18 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา โทรศัพท์ 0-3840-8900

www.hpt-th.com

  • อายุสัญญา 30 ปี
  • ความยาวหน้าท่า 350 เมตร
  • ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)
  • เป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
  • มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ปีละ 0.4 ล้าน TEU