เปลียนการแสดงผล

งานความปลอดภัยในการทำงาน


          ท่าเรือแหลมฉบัง    ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมได้จัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า กำหนดมาตรการในการลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   ดังนี้
  • มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ได้นำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานมาใช้
  • นำระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มอก. 18001 มาใช้ที่กองบริการท่า ท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งเป็นระบบการจัดการเรือที่เกี่ยวข้องกับเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ตั้งแต่เรือสินค้าเข้าเทียบท่า จนกระทั่งเรือสินค้าออกจากท่า  ระบบมาตรฐานนี้ ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • นำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety Health and Environmental Management System : PSHE-MS)  มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสินค้าอันตราย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามมาตรฐานท่าเรือสากล  โดย
    • ท่าเรือกรุงเทพ ใช้ในงานบริการสินค้าอันตราย โดยรวมมาตรฐาน 4 ระบบ เข้าด้วยกัน คือ  ระบบคุณภาพ (ISO 9002)  ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย (OHSAS 18001) และ  ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของท่าเรือ (PSHEM Code) เข้าด้วยกัน
    • ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  ท่าเรือนำร่องจาก ASEAN/APA/GTZ     โดยให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาในการนำระบบฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมกับ  ท่าเรือ Iloilo ของประเทศฟิลิปปินส์  ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการให้ความช่วยเหลือการจัดทำ Port Regulation และ การจัดการของเสียอันตราย (Waste Management)
  • จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานตามกฎหมายขึ้นที่ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และกองบริการ จังหวัดสมุทรปราการ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
คู่มือและหลักความปลอดภัย
ศึกษาดูงานความปลอดภัยของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและท่าเรือแหลมฉบัง
ดูงานที่โรงงานไฟฟ้าแอลซีพี และ บริษัททีโอซีไกลคอลจำกัด
 
 

 
งานความปลอดภัยประจำปี 2555
  • คณะกรรมการควมปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังตรวจเรือลากจูง แผนกบริการท่า กองบริการ
 
 

 
การประชุม คปอ.ทลฉ.
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารบริหาร ทลฉ.
alt
 
ท่าเรือแหลมฉบัง จัดให้มีการฝึกทบทวนการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟออกจาอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2257 เวลา 09.30 – 10.30 น. ท่าเรือแหลมฉบัง จัดให้มีการ ฝึกทบทวนการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ร.ต.ต. มนตรี ฤกษ์จ าเนียร รองผู้อ านวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้อ านวยการฝึก และได้รับการ อนุเคราะห์จากเทศบาลนครแหลมฉบังส่งเจ้าหน้าที่จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสารณภัยเข้าร่วม การฝึก เพื่อให้เกิดปลอดภัยแก่พนักงานและผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้เป็นไปตามบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554