เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ A0

บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด

บริหารและประกอบการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2547มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 โทรศัพท์ 038-408-600

www.lcb1.com

  • อายุสัญญา  30 ปี
  • ความยาวหน้าท่า 590 เมตร
  • ความลึก  - 14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)
  • สมรรถวิสัยในการรับเรือโดยสารขนาด  ปีละประมาณ 0.75 ล้านตัน
  • ขีดความสามารถในการรับตู้สินค้าปีละประมาณ 0.3 ล้านทีอียู