เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ A2

บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด

บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2539 
มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 โทรศัพท์ 038-408-700

www.hpt-th.com

  • อายุสัญญา 30 ปี
  • ความยาวหน้าท่า 400 เมตร
  • ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)
  • เป็นท่าเทียบเรือเอนกประสงค์
  • ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วไปและตู้สินค้า
  • มีสมรรถวิสัยในการรับเรือสินค้าทั่วไป และเรือตู้สินค้าขนาด 50,000 DWT
  • รับสินค้าปีละประมาณ 0.6 ล้านเมตริกตัน และรับตู้สินค้าได้ปีละประมาณ 0.4 ล้าน TEU