เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ D1

บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด

ลงทุน ก่อสร้าง บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 จะเริ่มประกอบการเมื่อมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเรือ A3 + C1 + C2 แล้วมากกว่า 75%

https://hutchisonports.co.th/

  • อายุสัญญา 30 ปี
  • ความยาวหน้าท่ารวม 1,700 เมตร ( D1 ยาว 700 เมตร, D2 ยาว 500 เมตร และ D3 ยาว 500 เมตร)
  • มีสมรรถวิสัยในการรับตู้สินค้าปีละประมาณ 1.4, 1.0 และ 1.0 ล้าน TEU ตามลำดับ
  • เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
  • และจะเริ่มประกอบการเมื่อมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเรือ A3 + C1 + C2 แล้วมากกว่า 75% หรือ ภายในไม่เกิน 7 ปี นับจากวันลงนามในสัญญา