เปลียนการแสดงผล

นโยบายของทลฉ. ด้านสังคม

      ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นทลฉ. จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ Partnership in Environmental Management at the Sea of East Asia ที่จะให้ความช่วยเหลือโครงการนำระบบ PSHE- MS มาใช้ในการปฏิบัติงานที่ ทลฉ. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้จนได้รับการรับรองระบบ PSHE-MS ของการจัดการการปฏิบัติงาน และการตรวจติดตามกำกับดูแล (Management, Operation, Monitoring) จาก PEMSEA ในปี 2553 แล้วนั้น โดยการนำระบบ PSHE- MS มาใช้นั้นเกิดผลดีแก่พนักงาน องค์กร และประเทศอย่างมาก เนื่องจากทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการเสียหายของทรัพย์สิน ลดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล เพิ่มคุณภาพให้บริการการปฏิบัติ และรักษาภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีอย่างยั่งยืน ในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งโครงการ “อนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง” เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งเป็นการคืนความสมดุลให้กับป่าชายเลน  ช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชน และประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม