เปลียนการแสดงผล

การให้บริการและอุปกรณ์

ท่าเรือแหลมฉบังมีการให้บริการกับลูกค้าอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ 7 วันต่อสัปดาห์ และ 24 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งในด้านอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขนถ่ายและยกขนสินค้า คลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าอันตราย สถานที่กระจายสินค้า ระบบถนนและรางรถไฟที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆ ทั่วประเทศ ระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์ นอกจากนั้น ทลฉ. ยังมีการให้บริการนำร่องเรือสินค้า บริการเรือลากจูง ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม ทลฉ.ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ได้จัดเตรียมการบริการเก็บขยะและของเสียจากเรือ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษภายในท่าไว้เป็นอย่างดี เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ภายในท่าเทียบเรือ ทลฉ. ได้ให้ความสำคัญกับความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้า โดยมีการดำเนินการดังนี้

  • การขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือจากทะเลเปิดสู่ท่าเทียบเรือ มีความลึก 14 เมตร สำหรับโครงการขั้นที่ 1 และ ความลึก -16 เมตร สำหรับโครงการขั้นที่ 2 พร้อมติดตั้งเครื่องหมายและไฟสัญญาณ สำหรับช่วยในการเดินเรือ เพื่อรองรับการให้บริการเรือสินค้าขนาดใหญ่ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

  • การจัดตั้งอาคารศูนย์ควบคุมสมุทรเขตต์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เฝ้าฟัง (Monitor) อุบัติภัยทางทะเลและควบคุมการจราจรทางน้ำ ด้วยเรดาร์ ระบบวิทยุ MF/HF DSC, VHF/DSC และระบบคอมพิวเตอร์ VTS

  • สร้างเขื่อนกันคลื่น (Break water) ความยาว 3,200 เมตร เพื่อความปลอดภัยในการนำเรือเข้า/ออกจากท่า และช่วยป้องกันอันตรายจากคลื่นในระหว่างที่เรือกำลังขนถ่ายสินค้า

  • การตรวจการณ์ลาดตระเวนทางน้ำภายในเขตน่านน้ำของท่าเรือแหลมฉบังและป้องกันบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่หวงห้าม ด้วยเรือตรวจการณ์ที่พร้อมประสานงานกับ ศูนย์รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามแผนการรักษาความปลอดภัยท่าเรือ (PFSP) ของ ทลฉ. ตามข้อบังคับ ISPS Code ที่ให้มีการลาดตระเวนตรวจการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 47 เป็นต้นมา