เปลียนการแสดงผล

พัฒนาสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

โดยคาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน
และชายฝั่งทะเลแหลมฉบังของ 3 หน่วยงาน

ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง เทศบาลตำบลแหลมฉบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในปีงบประมาณ 2552 ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติในโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554