เปลียนการแสดงผล


เรือเอก จิรวัฒน์   โอจารุทิพย์
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ


เรือเอกปรัชญา เอกโพธิ์
ผู้อำนวยการกองบริการ


นายสุขสวัสดิ์ นภาโชติ

ผู้อำนวยการกองการช่างเรือโท ธนเดช โสมนันท์
ผู้อำนวยการกองการท่า


นายกฤษฎา อุดมโภชน์
พนักงานการสินค้า 12


นายพิสิษฐ์  วงษ์ตางตา
พนักงานการสินค้า 12